بیمه طرح های مخصوص

بیمه پول (وجوه)

بیمه نوین در مدیریت بیمه‌های باربری، بیمه‌های مربوط به وجوه شامل وجوه در راه، کلرینگ و وجوه در صندوق را به شرح زیر صادر می‌نماید:

موجودی در صندوق

بانک ها، مؤسسات مالی و شرکت ها می‌توانند موجودی نقدی خود اعم از وجه نقد، اوراق بهادار و مسکوکات را در تمام مدت شبانه روز در مقابل خطرها و حوادث ناشی از دزدی مسلحانه و غیرمسلحانه با شکست حرز، تصرف، قهر و تهدید، آتش سوزی، انفجار، سیل، زلزله، شورش، اعتصاب و اغتشاش در محدوده جغرافیایی کشور بیمه کنند. نرخ بیمه وجوه در صندوق با توجه به میزان وجوه و ارزش اوراق بهادار و مسکوکات، نوع صندوق و محل استقرار آن از نظر منطقه جغرافیایی و نحوة حفاظت از صندوق تعیین می‌گردد.

بیمه حمل و نقل پول و اوراق بهادار موسسات مالی

بانک ها، مؤسسات مالی و شرکت ها می‌توانند انتقال پول از دفاتر خود به بانک ها یا واحدهای تابعه و برعکس را در سراسر کشور (داخل یا میان شهرها) در مقابل خطرهای ناشی از آتش سوزی، انفجار، صاعقه سرقت مسلحانه و غیرمسلحانه با شکست حرز بیمه کنند.

 

بیمة کشتی (شناور)

در بیمه کشتی، بیمه گر مسئول جبران خسارت وارده به بدنه شناور است که در بعضی از پوشش ها سه چهارم مسئولیت ناشی از تصادم و همچنین زیان همگانی تحت پوشش قرار می‌گیرد. بنابراین، در بیمه کشتی خسارت ناشی از خطرهای زیر تحت پوشش است:

الف) خسارت وارده به کشتی در نتیجة خطرهای زیر:

 • آتش سوزی یا انفجار
 • طوفان
 • به گِل نشستن و برخورد با صخره
 • تصادم شناور بیمه شده با شناورهای دیگر
 • برخورد مورد بیمه با وسایل نقلیه زمینی، حوضچه تعمیرات، تجهیزات و تأسیسات ساحلی
 • زمین لرزه، فوران آتشفشان یا صاعقه
 • حوادث ناشی از بارگیری، تخلیه یا جا به جایی کالا (یا ماهی صید شده در مورد شناورهای صیادی)
 • ترکیدن دیگ بخار، شکست شفت
 • زیان همگانی و هزینه های نجات
 • خسارت وسایل و ادوات صیادی (در مورد شناورهای صیادی)

ب) مسئولیت ناشی از تصادم

در صورتی که کشتی بیمه شده یا کشتی یا شیء دیگری اعم از شناور یا ثابت تصادم کند و بیمه گذار مسئول جبران خسارت شناخته شود. وجه یا وجوهی در رابطه با این تصادم بابت:  

 • تلف یا آسیب دیدگی کشتی دیگر با محمولات آن
 • تأخیر یا زیان معقول ناشی از عدم استفاده کستی دیگر یا محمولات آن
 • زیان همگانی،هزینه نجات و یا هزینه‌های نجاتی که طی قرارداد هر کشتی یا کشتی دیگری برای نجات کشتی یا اموال آن انجام پذیرد، طبق شرایط بیمه نامه تحت پوشش است
   


 

بیمه‌های هوایی

در بیمه هواپیما، بدنه هواپیما و مسئولیت‌های عمومی‌مالکان هواپیما (نسبت به اشخاص ثالث، مسافران، بار و محموله ها) تحت پوشش قرار می‌گیرد.

الف) بیمه بدنه هواپیما

بیمه بدنه هواپیما خسارت وارد به بدنه یا موتور هواپیما را بر اثر وقوع خطرهای مشمول بیمه، تأمین می‌کند. همچنین در این بخش، هزینه‌های مربوط به فرود اضطراری هواپیما و هزینه‌های نجات آن طبق شرایط بیمه نامه قابل پرداخت است.

ب) مسئولیت قانونی نسبت به اشخاص ثالث (غیر از مسافران)

چنانچه در نتیجة برخورد هواپیما یا سقوط اشخاص یا اشیا از آن، خسارتی به اشخاص ثالث وارد و از نظر قانونی بیمه گذار مسئول شناخته شود. به گونه ای که وجوهی را به عنوان جبران خسارت بابت جراحت‌های بدنی ناشی از حادثه منجر به فوت و یا غیر از آن و صدمات وارد به اموال بپردازد بیمه گر مبالغ پرداختی را به وی بازپرداخت خواهد کرد.

پ) مسئولیت قانونی نسبت به مسافران

بیمه گر تمام وجوهی که بیمه گذار به عنوان مسئولیت قانونی خود بابت این موارد پرداخت کند را به وی پرداخت خواهد کرد: صدمات بدنی ناشی از حادثه (منجر به فوت یا غیر آن) وارد شده به مسافران هنگامی‌که سوار هواپیما می‌شوند، مدتی که داخل هواپیما هستند و یا زمانی که از هواپیما پیاده می‌شوند.

ت) مسئولیت قانونی بار و محموله ها

بیمه گر مسئولیت قانونی از بین رفتن یا خسارت وارده به بار مسافران و وسایل شخصی آنان و همچنین محموله‌های هواپیماهای باربری را بیمه می‌نماید.


 

میزان تعهدات بیمه گر

تعهد بیمه گر در قبال فوت یا صدمات بدنی مسافران هوایی بر اساس پیشنهاد بیمه گذار متغیر است.