بیمه های اشخاص گروهی

جبران هزینه های بیمارستانی و عمل های جراحی و هزینه های پاراکلینیکی بیمه شدگان مازاد بر مبلغ پرداختی توسط سازمان بیمه خدمات درمانی یا سازمان تأمین اجتماعی، تا سقف های مندرج در قرارداد.
پوشش هایی که بیمه گذار می تواند در این قرارداد انتخاب نماید عبارت است از:


 جبران هزينه هاي بستري به جراحي، شيمي درماني، راديوتراپي، آنژيوگرافي قلب، گامانايف، هزينــه عمل ديسك ستون فقرات و انواع سنگ شكن، بستري شـدن در بيمارستان و مراكــز جراحــي محدود Daycare


 جبران هزينه هاي زايمان طبيعي و عمل سزارين


 جبران هزينه اعمال جراحي مهم ( اصلي): شامل سرطان، مغز و اعصاب مركزي و نخاع (به استثناء ديسك ستون فقرات) گامانايف، قلب، پيوند ريه، پيوند كبد، پيوند كليه و پيوند مغز استخوان


 جبران هزينه هاي پاراكلينيكي (۱): شامل ســـونوگرافي، ماموگرافي، انواع اسكن، انواع آندوسكوپي، ام آرآي، اكوكارديوگرافي، استرس اكو، دانسيتومتري


 جبران هزينه هاي پاراكلينيكي (۲): شامل تست ورزش، تست آلرژي، تست تنفسي، نوار عضله، نوار عصب، نوار مغز، نوار مثانه، شنوايي سنجي، بينايي سنجي، هولترمانيتورينگ قلب، آنژيوگرافي چشم.


 جبران هزينه جراحي هاي مجاز سرپايي و بدون بستري: شامل شكستگي ها و در رفتگي، گچ گيري، ختنه، بخيه، كرايوتراپي، اكسيزيون ليپــوم، بيوپسي، تخليه كيست و ليزردرمانــي (به استثناء رفع عيوب ديـــد چشم)


 هزينه رفع عيوب انكساري ديد چشم، چنانچه نقص بينایي هر چشم به تشخيص پزشك معتمد بيمه گر، درجه نزديك بيني، دوربيني، آستيگمات يا جمع قدرمطلق نقص بينايي هر چشم (درجه نزديك بيني يا دوربيني به علاوه نصف آستيگمات) " ۳ ديوپتر" يا بيشتر باشد.

 

  * توضیح: این بیمه نامه به صورت گروهی و برای کارکنان شاغل در یک سازمان و همه افراد تحت تکفل آنها صادر می شود.