بیمه های باربری

بیمه حمل داخلی 
این بیمه محموله هایی که مبدأ، مقصد و مسیر حمل آن ها در محدوده جغرافیایی ایران قرار دارد را در مقابل خطرهای ناشی از حادثه وارد به وسیله نقلیه، آتش سوزی، انفجار، پرت و واژگون شدن تحت پوشش قرار می‌دهد و در صورت درخواست بیمه گذار با دریافت حق بیمه اضافی، دامنه پوشش را به خسارت‌های ناشی از عملیات تخلیه و بارگیری، سرقت کل محموله، شکست و ریزش و آب دیدگی و ... تعمیم می‌دهد.

بیمه‌های حمل و نقل بین المللی 
شامل انواع محموله‌های وارداتی، صادراتی و ترانزیتی است و براساس شرایط استاندارد مؤسسه بیمه گران لندن، با هر یک از شرایط A, B, C و ... که مورد تأیید بیمه گران و مراجع حقوقی بین المللی است، صادر می‌شود.

انواع پوشش‌ها :
- از بین رفتن کامل کالا (TOTAL LOSS) 
در این بیمه، خسارت کلی کالا در یک مرحله در نتیجه آتش سوزی وسیله نقلیه و یا غرق کامل آن، تحت پوشش خواهد بود.

 

خطرات تحت پوشش مجموعه شرايط (A)

اين بيمه همه ‌خطرهايي را كه منجر به تلف شدن يا آسيب ديدن كالاي مورد بيمه مي شود به جز موارد استثنا شده در متن کلوز راپوشش مي‌دهد.

خسارت همگانی

مسئوليت مشترك در تصادم  


 

خطرات مشمول بیمه مجموعه شرایط (B)

اين بيمه خطرات زير به جز موارد استثنا شده‌ در متن کلوز را پوشش مي‌دهد. تلف شدن يا آسيب ديدن مورد بيمه كه به طور منطقي مرتبط با يكي از موارد زير باشد:

- آتش سوزي يا انفجار.

- به‌ گل نشستن ، زمينگير شدن و برخورد با كف دريا، غرق شدن يا واژگون شدن كشتي يا شناور.

- واژگون شدن يا از راه يا از خط خارج شدن وسيله حمل زميني.

- تصادم يا برخورد كشتي، شناور يا هر وسيله حمل ديگر با هر جسم خارجي به‌غير از آب.

- تخليه كالا در بندر اضطراري.

- زلزله، آتشفشان يا صاعقه

- فداكردن كالا در جريان خسارت عمومي.

- به دريا انداختن كالا جهت سبك سازي كشتي يا به دريا افتادن كالا از روي عرشه كشتي.

- ورود آب دريا، درياچه يا رودخانه به كشتي، شناور، محفظه كالا، كانتينريا محل انبار.

- تلف شدن كلي هر بسته در كشتي يا شناور و يا تلف كلي هر بسته به‌علت افتادن به‌هنگام بارگيري و يا تخليه كشتي يا شناور.

خسارت همگاني  

مسئوليت مشترك در تصادم

 

خطرات مشمول بیمه مجموعه شرايط (C)

اين بيمه خطرات زير به جز موارد استثنا شده در متن کلوز را پوشش مي‌دهد. تلف شدن يا آسيب ديدن مورد بيمه كه به طور منطقي مرتبط با يكي از موارد زير باشد:

- آتش سوزي يا انفجار.

- به‌گل نشستن ، زمينگير شدن و برخورد با كف دريا، غرق شدن يا واژگون شدن كشتي يا شناور.

- واژگون شدن يا از راه يا از خط خارج شدن وسيله حمل زميني.

- تصادم يا برخورد كشتي، شناور يا هر وسيله حمل ديگر با هر جسم خارجي به‌غير از آب.

- تخليه كالا در بندر اضطراري.

تلف شدن يا آسيب ديدن كالاي مورد بيمه كه علت آن يكي از امور زير باشد:

- فداكردن كالا در جريان خسارت عمومي.

- به دريا انداختن كالا جهت سبك سازي كشتي.

خسارت همگاني

مسئوليت مشترك در تصادم

 

بخشی از استثنائات مندرج در کلوزهای A ,B , C:

بیمه های باربری به هيچ وجه شامل خطرات زير نمي‌گردد:

- تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه قابل انتساب به سوء عمل ارادي بيمه‌گذار

- نشت و ريزش عادي، كسري عادي وزن يا حجم و يا فرسودگي و پوسيدگي عادي كالاي‌ مورد بيمه.

- تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه ناشي از كافي نبودن يا نامناسب بودن بسته بندي يا آماده سازي كالاي مورد بيمه مشروط بر اينكه بسته بندي يا آماده سازي قبل از شروع اين بيمه انجام شده يا به‌ وسيله بيمه گذار يا كاركنان او انجام شده باشند و تحمل مقابله با حوادث معمول در سفر بيمه شده را نداشته باشد. (در موارد مربوط به اين شرط، "بسته بندي" شامل چيدن كالاي مورد بيمه در كانتينر هم هست وكاركنان جزو پيمانكاران مستقل محسوب نمي‌شوند)

- تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه به علت عيب ذاتي يا ماهيت كالاي ‌مورد بيمه.

- تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه اي‌كه علت آن تاخير باشد، حتي اگر اين تأخير ناشي از خطرات بيمه شده باشد. (به‌استثناء هزينه هاي قابل پرداخت بر اساس بند ۲)

- تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه ناشي از اعسار يا ورشكستگي مالكان، مديران، اجاره كنندگان يا گردانندگان كشتي يا قصور در انجام تعهدات مالي از طرف يكي از آنها، به شرط اينكه بيمه گذار در هنگام بارگيري كالاي مورد بيمه در كشتي، از اين امر مطلع بوده يا بايستي طبيعتاً در جريان معمول تجارت خود از اين مسئله آگاه باشد كه اين اعسار و يا ناتواني مالي مي‌تواند مانع از ادامه عادي سفر گردد. اين استثنا در صورتي كه قرارداد بيمه به طرف ديگري (طرف مدعي خسارت) واگذار شده باشد كه آن طرف موضوع بيمه را با حسن نيت و تحت قرارداد الزام آور خريداري كرده يا با خريد آن توافق نموده است، اعمال نمي گردد.

- تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه اي كه مستقيم يا غير مستقيم به علت يا ناشي از كاربرد هر نوع سلاح‌ يا وسيله‌اي باشد كه با انرژي اتمي ‌يا شكست هسته‌اي و يا تركيب هسته اي يا واكنش مشابه ديگر يا نيرو يا ماده راديو اكتيو كار كند.

- عدم قابليت دريانوردي‌كشتي يا شناور يا نا مناسب بودن كشتي يا شناور براي حمل ايمن كالاي مورد بيمه، مشروط بر اينكه هنگام بارگيري كالاي مورد بيمه به وسيله حمل، بيمه گذار از فقدان قابليت دريانوردي يا نامناسب بودن كشتي يا شناور آگاه باشد.

- نامناسب بودن كانتينر يا وسيله حمل‌ جهت حمل سالم مورد بيمه، مشروط بر اينكه بارگيري كالا درون يا برون اين وسائط قبل از شروع اين بيمه نامه انجام شده باشد يا توسط بيمه گذار يا كاركنان او انجام شده باشد و آنها از نامناسب بودن وسائل مذكور در زمان بارگيري كالاي مورد بيمه اطلاع داشته باشند.